LA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE COMPIE 60 ANNI

Era il 1° marzo 1961 quando giunsero sulla base aerea di Rivolto (Udine) i primi sei velivoli F-86E “سيف المبارزة” مع كسوة دورية “حصان القفز”. ستة “سيف المبارزة” جاؤوا من غروسيتو, اليوم واحدة من القواعد المكرسة للدفاع عن سماء إيطاليا ومقعد Aerobrigata الرابع آنذاك, اليوم الرابع الجناح. في انتظارهم على الأرض, قائدهم الأول: الرائد ماريو سكوارسينا. وهكذا فإن الخلية الأولى من”وحدة بهلوانية خاصة”, النواة الأصلية لـ Frecce Tricolori الوليدة.
لقد مروا 60 منذ ذلك اليوم واليوم ، كما كان الحال آنذاك ، تتمتع Frecce Tricolori بالفخر لتمثيل القيم, تقنية, المهارات والقدرة على تكوين فريق كامل للقوات الجوية. 60 السنوات التي قدم فيها فريق الأيروباتيك الوطني عروضه 48 دول العالم – من أمريكا إلى روسيا, من شمال أوروبا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – نشر الالوان الثلاثة في اجمل الاماكن و بمناسبة اهم الاحداث في تاريخ بلادنا. رمز للإيطالية والشعور بالانتماء, ولكن أيضًا لقيم ومهنية جميع القوات المسلحة, وكذلك التعبير عن قدرات الصناعة الوطنية ومنظومة الدولة بأكملها.
ذكرى تصادف في وقت صعب للغاية, حيث تتجدد وتتقوى أهمية البقاء متحدين وتشكيل الفريق. بالضبط مع هذه النية, في نهاية شهر مايو من 2020, قام فريق الأيروباتيك الوطني برحلة جوية تاريخية لجميع العواصم الإقليمية الإيطالية, مبادرة أخذت اسمها من القيمة الرمزية القوية لـ “احتضان الالوان الثلاثة”, culminata con il sorvolo della città di Roma nel giorno del 2 يونيو – Festa della Repubblica.
Le Frecce Tricolori sono conosciute, apprezzate e portano in tutto il mondo il nostro Tricolore”, dice il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, القوات الجوية الفريق البرتو روسو. “Esse sintetizzano tutto quello che è tecnologia, شغف, سعة, competenza e professionalità che l’Italia è in grado di esportare e portare nel mondo”.
Una storia, quella delle Frecce Tricolori, fatta di passione e competenza, che gli uomini e le donne che ne hanno fatto parte in questi sessanta anni hanno contribuito a rendere celebre. “Il fattore umano all’interno della Pattuglia Acrobatica Nazionaledice il Tenente Colonnello Gaetano Farina, Comandante delle Frecce Tricoloriè fondamentale. Non parliamo di singoli ma di squadra, non solo i piloti ma anche tutti quelli che lavorano a terra. Andiamo a cercare chi è capace di lavorare in team, ma anche chi è in grado di mettersi in gioco ed accettare le critiche”.
Il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, questa la denominazione ufficiale delle Frecce Tricolori, è un reparto di volo dell’Aeronautica Militare composto da circa cento militari tra Ufficiali, Sottufficiali e Graduati. La formazione di 10 velivoli, 9 più quello del solista, è composta da piloti provenienti dai reparti operativi di volo dell’Aeronautica Militare che, a seguito di selezione, entrano a far parte della Pattuglia Acrobatica Nazionale; qui trascorrono una parentesi della loro carriera operativa per poi far rientro ai Reparti al termine dell’esperienza. Il restante personale che appartiene alle Frecce Tricolori, sono principalmente specialisti addetti alla manutenzione del velivolo Aermacchi MB339A-PAN.

In occasione della ricorrenza del 1° marzo, la RAI Friuli Venezia Giulia ha realizzato un documentario sulla storia delle Frecce Tricolori dal titoloSessant’anni in volo: la Pattuglia Acrobatica Nazionaleche andrà in onda alle ore 22:10 di lunedì su RAI STORIA (canale 54 del digitale terrestre).

La storia delle Frecce Tricolori – 1مارس 1961

Sul finire degli anni ’20 sull’aeroporto di Campoformido (UD), situato pochi chilometri ad est della base di Rivolto, i primi pionieri del volo acrobatico dimostrarono come l’acrobazia aerea costituisse l’essenza stessa della caccia militare ed il suo esercizio fosse in grado di migliorare le prestazioni nel combattimento aereo. Da lì prese vita una tradizione di acrobazia aerea collettiva che culminò con le formazioni acrobatiche collettive degli anni ’50 individuate a turnazione annuale presso i Reparti Operativi dell’Aeronautica Militare: Lancieri Neri, Diavoli Rossi, Tigri Bianche, Getti Tonanti e Cavallino Rampante.
Proprio da quest’ultima, pattuglia di riserva nel 1960 e successiva titolare nel 1961, venne individuato il nucleo di piloti che andarono a costituire un gruppo che stabilmente si occupasse di acrobazia aerea collettiva e che rappresentasse in tutti gli eventi in patria ed all’estero, l’Aeronautica Militare e tutta l’Italia.
Il 1° marzo 1961 giunsero a Rivolto, provenienti dalla 4^ Aerobrigata di Grosseto i primi 6 velivoli F-86E “سيف المبارزة” مع كسوة دورية “حصان القفز” che recava l’emblema dell’Asso Francesco Baracca (simbolo ceduto dalla contessa Paolina, madre di Baracca direttamente a Enzo Ferrari per la casa automobilistica di Maranello).

Nasceva così sull’aeroporto di Rivolto, dove ancor oggi ha sede, l’Unità Speciale Acrobazia che a decorrere dal 1° luglio 1961 avrebbe assunto la denominazione ufficiale di 313° Gruppo Addestramento Acrobatico.
Giunti nei cieli del Friuli Venezia Giulia, i sei velivoli “سيف المبارزة” si diressero verso l’aeroporto di Campoformido sul quale eseguirono un looping in onore della culla dell’acrobazia aerea collettiva italiana. Successivamente eseguirono alcune manovre acrobatiche sull’aeroporto di Rivolto per poi atterrarvi. Al suolo, ad attenderli, il Maggiore Pilota Mario Squarcina, già Leader e Comandante della Pattuglia deiDiavoli Rossi”, che sarebbe passato alla storia, da quel giorno, come il 1° Comandante epadre fondatoredelle Frecce Tricolori.
Il velivolo F-86E “سيف المبارزة” volò la prima manifestazione in assoluto il 1° maggio 1961 a Trento Gardolo. Nel primo anno di vita le Frecce Tricolori volarono con le insegne del “حصان القفز” assumendo nel 1962 una nuova livrea e lo stemma che ben conosciamo.
Dalla stagione 1964 le Frecce Tricolori iniziarono a impiegare il velivolo italiano FIAT G-91PAN che lasciarono solo nel 1982 quando avvenne la transizione al velivolo MB-339PAN a oggi in dotazione.
Sorvoli e manifestazioni con i quali si concretizza, وفولو, il compito rappresentativo assegnato alle Frecce Tricoli sono eventi dal grande seguito che dà sempre accompagnano importanti momenti della storia del nostro Paese.

AviaSpotter.it desidera ricordare il 60° anniversario con 60 fotografie tratte dai propri archivi: SIGNORE E SIGNORI…..LE FRECCE TRICOLORI!!!!!

نص: قوة جوية – رئيس المكتب العام – مكتب الإعلام
صورة فوتوغرافية: AviaSpotter.it

بواسطة فابيو Tognolo

YouTube
Instagram