ميلان لينيت – 9 أبريل 2011

ماذا تفعل عندما تشعر بالملل, الجوع للهواء كبيرة جدا وتكافح الغبار في فصل الشتاء إلى تحريك الكاميرا?

أنا لا أعرف في منطقتك, ولكن في ميلان, في غياب المطارات العسكرية, إذا كنت لينيت.

Se poi la giornata è quasi estiva come quella odierna e la visibilità arriva fino alle montagne ancora cariche di neve, è ancora meglio.Purtroppo questo vuole anche dire che il riverbero del calore sulla pista rovinerà molte foto, ma tutto non si può avere.

Arrivo e, vista l’ora, mi apposto sul terrapieno accanto alla TNT, da dove posso godere una buona visuale di tutti i movimenti (rullaggi, decolli e atterraggi) senza avere ancora il sole contro. Mi concentro soprattutto sui primi piani degli aerei in rullaggio, così da minimizzare l’effetto del riverbero. Alla fine ne ne vado verso le 13,30: il sole è girato, le condizioni di luce peggiorano e lo stomaco brontola. Per oggi ho scattato abbastanza.

إليكم الصور

بواسطة فابيو Tognolo

YouTube
Instagram