سان Teodoro (OT) – 15 جولائی 2012

یہ’ Sardinia کے یہ بہت اچھا کونے میں ایک خوبصورت اور بہت گرم، شہوت انگیز جولائی دن, mistral مضبوط اور دھماکے سے اڑانے, بدقسمتی سے، جیسا کہ اکثر ہوتا, کسی کو کچھ کرنے کا موقع لیا’ نقصان. سب سے پہلے دھواں طلوع 10, پہاڑوں سے Padru پر. Sembra che i Canadair siano impegnati in un altra emergenza e il compito di controllare l’incendio è affidato a 3 elicotteri con la benna da 500 litri.

Il primo Water Bomber si fa vedere intorno a mezzogiorno ma un problema ai portelli di scarico acqua lo costringe a dirigersi subito verso l’aeroporto di Olbia per risolverlo.

Il forte vento aiuta molto le fiamme che, کے ارد گرد 14, sono ormai alle porte del paese. Per fortuna gli aerei della Protezione Civile si presentano in forze e cominciano a bombardare pesantemente con acqua di mare le fiamme.

Lo spettacolo dalla spiaggia è impressionante: da una parte le fiamme e dall’altra i flottaggi degli idrovolanti che a pochi metri dall’arenile caricano in corsa l’acqua e, passando bassissimi sui bagnanti, vanno a scaricarla. Passano talmente bassi che si riescono distintamente a vedere i piloti intenti nelle loro operazioni nei cockpit dei CL 415.

Ci vuole l’intero pomeriggio per avere ragione dell’incendio. L’ultimo Canadair si allontana che il sole è già tramontato da un pezzo. Si vedono ancora delle fiamme sui monti, ma stanotte dovranno occuparsene gli uomini dei Vigili del Fuoco e i volontari.

Domattina si ricomincia a volare per finire il lavoro……

بذریعہ Fabio کے Tognolo

YouTube
Instagram