ويت الفم المطار – 29 يونيو 2013

صباح اليوم الكبير نستيقظ مع توقعات بأن لا يبشر بالخير. ونحن على ثقة في التوقعات التي تعطي الطقس يتحسن ونحن نتحرك في اتجاه Wittmun. نجد الطريق المسدود بسبب الفيضانات والبدء للقلق. Il fido TOMTOM ci guida però in mezzo alle stradine e finalmente arriviamo al parcheggio remoto. Le navette sono già in movimento e in un baleno siamo all’interno dll’aeroporto.

Ci facciamo un giro per la statica già fotografata ieri e troviamo alcune sorprese: un F 18 spagnolo biposto, Tornafo IDS Tedesco e GR4 Inglese. In compenso sono spariti alcuni Phantom Special Color. Probabilmente li vedremo in volo più tardi. Oggi gli aerei sono transennati e non c’è pericolo che qualcuno si metta in mezzo fra il soggetto e la macchina fotografica.

Ci rechiamo verso la linea di volo e ci appostiamo. Il meteo continua a flagellarci con vento e pioggia ma da lontano cominciamo a vedere qualche schiarita e addirittura qulche sprazzo di sole. Di qui a poco si comincia a ballare sul serio.

Cominciate a godervi le foto della statica scattate il mattino

بواسطة فابيو Tognolo

YouTube
Instagram