6 Tháng Chín 2014 – Căn cứ không Payerne

Nó’ lần đầu tiên tôi gặp một Pin-up trong xác thịt, và không chỉ vẽ trên bên trái của một B 17. Tôi có thể có được một cơ hội như thế mà thoát? Đây là cách các bức ảnh đã được sinh ra có lẽ là đặc biệt nhất của tất cả các Air14 Payerne.

Làm thế nào để bạn nói? Phụ nữ và động cơ………..

YouTube
Instagram