Ρόμα, 09 Απρίλιος 2020

 

Η Πολεμική Αεροπορία, ενόψει της έκτακτης ανάγκης λόγω του Covid-19, επικοινωνεί για την προγραμματισμένη εκπομπή 19 και 20 Σεπτέμβριος 2020 στην αεροπορική βάση Rivolto, για να γιορτάσουμε την 60η σεζόν της Εθνικής Ακροβατικής Περιπολίας, έχει παραπεμφθεί στο 2021 σε μια ημερομηνία που θα οριστεί.
Il rinvio è stato deciso alla luce della situazione di emergenza in atto, che impone a tutte le articolazioni della Difesa di impiegare ogni risorsa disponibile per contrastare il diffondersi del virus e per garantire la tutela della salute come bene fondamentale, in ottemperanza a quanto disposto dai recenti DPCM.
L’Aeronautica Militare è impegnata quotidianamente e senza soluzione di continuità nella sua missione al servizio del Paese ed è schierata anche sul fronte COVID-19, dove mette a disposizione personale, assetti e materiali per fornire un supporto costante ai cittadini ed alle altre Istituzioni.
Una decisione difficile ma ponderatapresa con la coscienza di ciò che le Frecce Tricolori rappresentano per gli appassionati, per il Paese e per tutti coloro (Enti locali, Istituzioni ed Aziende) che avevano concretamente manifestato interesse a supportare l’organizzazione di questo evento. Ma allo stesso tempo una decisione assolutamente necessaria e coerente affinché si possa quanto prima, con maggiore forza e tenacia, uscire da questo stato di emergenza.
Per quanto concerne le Manifestazioni Aeree sul territorio nazionale a cui è prevista la partecipazione della PAN e/o di altri assetti dell’Aeronautica Militare, eventuali comunicazioni di cancellazione/rinvio delle stesse saranno a cura degli enti organizzatori in coordinamento con l’Aeroclub di Italia.
Nella speranza che l’attuale situazione possa presto lasciare spazio ad una nuova stagione di crescita, sviluppo e ripresa per il Paese, le Frecce Tricolori torneranno ad abbracciare con calore il proprio pubblico, portando il Tricolore nei cieli d’Italia e del resto del mondo, appena le condizioni lo permetteranno.

Πολεμική Αεροπορία
Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore 2° Ufficio “Pubblica Informazione – Οι σχέσεις με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης "

πηγή: Πολεμική Αεροπορία

YouTube
Instagram