طائرة الجامبو – 50 صور 50 سن

9 فبراير 1969 – 9 فبراير 2019 اليوم 50 سنوات أن الجهاز الذي يمثل أفضل طيران في العالم ترتفع عن طريق سماء كوكبنا. يعتقد أن بوينغ ان الطائرة, صممت لتكون طور الأسرع من الصوت الأول, وقال انه كان حياة قصيرة, أقصى 400 انقباض العينات. أنها بنيت تقريبا 1600! انها بوينغ 747 انها طائرة …

2017 – مالبينسا نصاب 3

20 قد 2017 – Milano Malpensa Airport E con questa sono 3 le volte che, هذا العام, sono entrato a Malpensa. L’evento è stato organizzato dal tardo pomeriggio fino alle 22:00. Questo ci ha dato la possibilità di fare foto notturne agli aeromobili fermi sui piazzali o in movimento sulle piste. Rispetto alle 2 precedenti il punto di ripresa è cambiato un

2017 – مالبينسا – واحد الأحد في

9 أبريل 2017 – Milano Malpensa Airport Oggi, sempre grazie agli amici di Clipper – جمعية الإيطالية أصدقاء الطيران (qui il loro sito), ho avuto la seconda possibilità dell’anno di entrare all’interno dell’aeroporto di Malpensa per fotografare i sempre interessanti movimenti. Dopo i rituali controlli siamo stati accompagnati ad una prima rassegna degli aeromobili presenti sul piazzale dove abbiamo potuto